Anslag ur fonden

Arvid Carlssonfonden delar varje år ut ett eller flera forskningsanslag – Arvid Carlssonfondens stora pris för framstående forskning i Arvid Carlssons anda – till forskare som bedriver framgångsrik basal och/eller klinisk forskning avseende hjärnans signalämnen för att förbättra behandlingen av psykiatriska och/eller neurologiska sjukdomar. Samtidigt utdelas ett eller flera mindre priser/anslag till yngre forskare.

Stiftelsen prioriterade inledningsvis forskning utförd i Göteborg men har numera till ambition att stödja framstående forskning varhelst i Sverige den bedrivs.

Stiftelsen identifierar själv värdiga mottagare – det förekommer således inget ansöknings- eller nomineringsförfarande.

2024

Arvid Carlssonfonden har beslutat att för år 2024 tilldela Christopher Gillberg vid Göteborgs universitet fondens stora pris för framstående forskning i Arvid Carlssons anda. Gillberg belönas för hur han genom sin omfattande, tematiskt vittomspännande och kliniskt högrelevanta forskning har satt sin prägel på den internationella synen på neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel autism och ADHD. Priset utgörs av ett forskningsanslag om 700.000 Kr. 

Samtidigt utsågs också Konstantinos Meletis vid Karolinska institutet och Dag Nyholm vid Uppsala universitet till mottagare av pris från fonden.

Meletis belönas för sitt skickligt användande av moderna, sofistikerade molekylärbiologiska tekniker för att i djurexperimentella studier söka besvara för psykiatrin relevanta frågeställningar. 

Nyholm belönas för sin mångsidiga kliniska forskning med fokus på Parkinsons sjukdom, och inte minst för sina värdefulla bidrag till den angelägna uppgiften att optimera behandlingen av detta tillstånd.

Meletis och Nyholm erhåller var sitt anslag om 400.000Kr. 

Utdelningsceremonin äger rum i Göteborg den 30 maj.

2023

Arvid Carlsson-fonden har beslutat att år 2023 tilldela Lars Olson vid Karolinska institutet Arvid Carlssonfondens stora pris för hans omfattande och viktiga studier avseende monoaminerg nervtransmission och avseende mekanismer för plasticitet i centrala nervsystemet.

Arvid Carlsson-fonden har beslutat att år 2023 tilldela Sophie Erhardt vid Karolinska institutet ett forskningsanslag ur Arvid Carlssonfonden för hennes intressanta studier avseende mekanismer av betydelse för schizofrenisjukdomens patofysiologi och behandling.


Arvid Carlsson-fonden har beslutat att år 2023 tilldela Johan Lundberg vid Karolinska institutet ett forskningsanslag ur Arvid Carlssonfonden för hans intressanta studier avseende mekanismer av betydelse för depressionssjukdomens patofysiologi och behandling.

2022

Arvid Carlssonfonden delade 2022 ut sitt stora pris om 700.000 Kr för framstående forskning i Arvid Carlssons anda till Tomas Hökfelt vid Karolinska institutet för hans banbrytande och internationellt ledande insatser avseende kartläggningen av hjärnans peptiderga signalsubstanser.

Arvid Carlssonfonden delade samtidigt ut två pris till yngre forskare om 400.000 Kr vardera till Nitya Jayaram-Lindström vid Karolinska institutet och Simon Cervenka vid Uppsala universitet. Jayaram-Lindström belönas för sina integrerade experimentella och kliniska studier avseende betydelsen av hjärnans signalämnen för uppkomst och behandling av beroendesjukdom. Cervenka belönas för sina studier av signalämnens roll vid psykos och andra psykiatriska tillstånd.

2021

Arvid Carlssonfonden delade 2021 ut två stora pris om 700.000 Kr vardera för framstående forskning i Arvid Carlssons anda.

Det ena tilldelades Kjell Fuxe vid Karolinska Institutet för hans formidabla pionjärarbete inom läran om hjärnans nervtransmission, till exempel med avseende på de monoaminerga neuronens utbredning, receptor-receptor-interaktioner, volymtransmission och utvecklandet av D2-agonister för kliniskt bruk

Det andra tilldelades Lars Farde, också vid Karolinska Institutet, för hans banbrytande och innovativa användande av sofistikerad hjärnavbildningsteknik för att öka kunskapen om psykofarmakas verkningssätt och de psykiatriska sjukdomarnas patofysiologi.

Arvid Carlssonfonden delade samtidigt ut sitt pris till yngre forskare om 400.000 Kr till Mia Ericson vid Göteborgs universitet för hennes studier av regleringen av den dopaminerga aktiviteten i hjärnans belöningssystem.

2020

Arvid Carlssonfonden delade 2020 ut sitt stora pris om 700.000 Kr för framstående forskning i Arvid Carlssons anda till Per Svenningsson vid Karolinska Institutet för hans mycket innovativa prekliniska och kliniska studier avseende dels Parkinsons sjukdom, dels depression.

Arvid Carlssonfonden delade samtidigt ut två pris till yngre forskare om 400.000 vardera till Karolina Skibicka för hennes studier av den centralnervösa regleringen av födointag och Lars Westberg, båda vid Göteborgs universitet. Skibicka belönas för sina studier av den centralnervösa regleringen av födointag. Westberg belönas för sina studier av inflytandet av oxytocin på beteende.

2019

Arvid Carlssonfonden delade 2019 ut sitt stora pris om 600.000 Kr för framstående forskning i Arvid Carlssons anda till Bo Söderpalm vid Göteborgs universitet för hans skickligt integrerade prekliniska och kliniska studier avseende inflytandet av centrala signalämnen på alkoholberoende med syfte att utveckla nya behandlingsmetoder för denna allvarliga sjukdom.

Arvid Carlssonfonden delade samtidigt ut tre pris till yngre forskare om 400.000 Kr vardera till Louise Adermark, Thomas Carlsson och Elisabet Jerlhag, alla vid Göteborgs universitet. Adermark belönas för sin forskning kring nikotin beroende. Carlsson belönas för sina studier med syfte att förbättra behandlingen av Parkinsons sjukdom. Jerlehag belönas för sin forskning kring betydelsen av neuropeptider för hjärnans belöningssystem.